• ทำปฏิบัติการและศึกษาทางชีววิทยาเกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมและงานวิเคราะห์ทางพันธุกรรม อาณาจักรโมเนอรา โปรตีสตา ฟังไจ อาณาจักรพืช และ อาณาจักรสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียน ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน และ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์
  • หลักการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ พันธุกรรม วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ นิเวศวิทยา