Sub-categories
สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ

  • การฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในด้านต่าง ๆ เช่น การเขียนประวัติเพื่อสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน พัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
  • ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมโลก จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่ก้าวหน้า
  • ความหมายและความสำคัญของการบริหารการตลาด วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง การจัดองค์กร การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงานทางการตลาด