• หลักการเบื้องต้นเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ชีวสถิติพรรณนาเชิงอนุมานสมมติฐานและการทดสอบกระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างการวิจัยในชุมชน การสร้างเครื่องมือวิจัย จริยธรรมการวิจัย

    Basic principle of evidence based medicine, descriptive biological statistics,inferential biological statistics, hypothesis and testing, researching process, literature review, proposal writing for community research, research tools design; research ethics
  • ทักษะทางคลินิกจักษุวิทยา เกี่ยวกับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การดูแลขั้นปฐมภูมิเน้นในเชิงป้องกันและกรณ๊ฉุกฉินตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา การดูแลผู้ป่วยทางจักษุแบบองค์รวม จริยธรรมและหลักการดูแลผู้มีปัญหาทางโรคตา