• คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์กา่รผลิตและตลาดสุกร การวางแผนการผลิตมาตรฐานฟาร์ม พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการสุกรพันธุ์และสุกรขุนระยะต่างๆ โรคพยาธิและการป้องกันรักษา การกำจัดของเสียในฟาร์ม การบันทึกข้อมูลฟาร์ม การจัดการผลผลิต การตลาดและการจำหน่ายผลผลิต การวิเคราะห์ปัญาหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  • สภาพและความสำคัญของการเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลือกและการผสมพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การเลี้ยงดูสุกรระยะต่างๆ การสุขาภิบาล โรคพยาธิและการป้องกันรักษา การชำแหละ การตลาดและการทำบัญชีฟาร์ม ปัญหาแลแนวทางแก้ไข