• สมการดีกรีสอง การย้ายแกนและหมุนแกนพิกัด อินทิกรัลจำกัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส กาประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว ระบบพิกัดเชิงขั้ว การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวเมื่อเส้นโค้งถูกกำหนดโดยสมการเชิงขั้ว การประมาณค่าอินทิกรัล แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย

    Quadric curves; translation and rotation of axes, Definite integrals, Fundamental Theorem of Calculus, Applications of definite integral in areas, volumes, arc length of curves and areas of surfaces of revolutions, Polar coordinates, Areas, volumes, arc length and surfaces of revolutions in polar coordinates, Approximating of definite integrals, Indeterminate forms and rule, Improper integrals. Sequences and series Functions of several variables, Limits and continuities of functions of several variables, Partial derivative

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น การพิสูจน์แบบต่างๆ ฟังก์ชันเรียกซ้ำ พีชคณิตแบบบูลีน ตรรกวิทยา ทฤษฎีกราฟ ขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้องกับกราฟ ต้นไม้ โครงสร้างด้านพีชคณิต ได้แก่ กลุ่ม วิธีการจัดหมู่ การจำแนกและการเลือก