• การศึกษาถึงสมบัติ โครงสร้าง และหน้าที่ของพอลิเมอร์ทางชีวภาพชนิดต่าง ๆ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา และกระบวนการผลิตที่น่าสนใจทั้งในระดับสิ่งมีชีวิตและการพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม
  • ชี วพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด คลอเลสเตอรอล กรดอะมิโน และนิวคลีโอไทด์ เมแทบอลิซึมผสมผสาน การควบคุมโดยฮอร์โมน และอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง การแสดงอกของยีนและการควบคุม การสังเคราะห์ด้วยแสงและการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตภายใต้กระบวนการสังเคราะห์