• สิ่งแวดล้อมทั้งในด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพในทะเล ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในทะเล ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากกิจกรรมของมนุษย์
  • อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่อาศัยในแหล่งน้ำได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำจืดและน้ำเค็มสำหรับน้ำเค็ม เน้นชนิดที่พบได้ในน่านน้ำไทยและแถบอินโดแปซิฟิค
  • ความรู้ทั่วไปที่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลควรรู้ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเล ปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่งมลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย
  • ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทร ทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยงรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน
  • การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ลักษณะของน้ำที่มีคุณภาพดีและไม่ดี หลักการและวิธีการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ การควบคุมคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล หลักการของเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและ น้ำ เค็ม ได้แก่ โปรโตซัว ฟองน้ำซีเลนเตอเรท มอลลัส เอคไคโนเดิร์ม และอาร์โทรพอดเป็นต้น สำหรับน้ำเค็ม เน้นชนิดที่พบในน่านน้ำไทยและแถบอินโดแปซิฟิค
  • สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในทะเล ตั้งแต่กลุ่มโปรแคริโอตจนถึงยูแคริโอตชั้นสูง การแพร่กระจาย ลักษณะที่อาศัยอยู่ การดำรงชีวิต และการปรับตัว ตลอดจนความสำคัญและประโยชน์ รวมถึงผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดังกล่าวต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล
  • สถานการณ์และรูปแบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยการใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อมทางทะเล และภัยธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ปรับแต่งพันธุกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการดำเนินชีวิต จริยธรรมและกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม