Sub-categories
วาริชศาสตร์ (Aquatic Science)
ฟิสิกส์ (Physics)
ชีววิทยา (Biology)
ชีวเคมี (Biochemistry)
เคมี (Chemistry)
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)
การเกษตร
สถิติ
วิชาพื้นฐานสำหรับสาขาแพทยศาสตร์

 •  ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดหมวดหมู่ และ นิเวศวิทยา

   Basic laboratories on biology, ie, microscopes, cells, tissues, physiology, genetics, classification and ecology

 • หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์เนื้อเยื่อการหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง การทำงานของระบบต่างๆพันธุกรรม วิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

  Principles of biology, biology basis, cells, tissues, cellularrespiration, photosynthesis, physiology, genetics, evolution, classification and ecology

 • อุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร การถ่ายเทความร้อน ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์
 • ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดหมวดหมู่ และ นิเวศวิทยา

  Basic laboratories on biology, ie, microscopes, cells, tissues, physiology, genetics, classification and ecology

 • หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์ เนื้อเยื่อ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง การทำงานของระบบต่างๆ พันธุกรรม วิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

  Principles of biology, biology basis, cells, tissues, cellular respiration, photosynthesis, physiology, genetics, evolution, classification and ecology

 • โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีส และไมโอซีส ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของโครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่ทําให้โครโมโซมผิดปกติทั้งทางด้านโครงสร้างและจำนวน
 • พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ประเทศไทย สมุทรศาสตร์ ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์ การใช้น้ำมันและรูปแบบของพลังงานทดแทน จริยธรรม กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • สถานการณ์และรูปแบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยการใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อมทางทะเล และภัยธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ปรับแต่งพันธุกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการดำเนินชีวิต จริยธรรมและกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม