• หลักวิชาชีพครูช่าง
 • ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม
 • ความหมาย แนวคิด หลักการ เกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ องค์ประกอบของวิชาชีพ พัฒนาการของวิชาชีพ ประวัติและผลงานดีเด่นของบุคคลในสาขาวิชาชีพ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ หน่วยงานและองค์กรวิชาชีพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพทั้งในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
 • บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ได้แก่ ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

  Integration of advanced foundations of education in educational philosophy, educational psychology, educational sociology, educational economy, educational technology, educational history, local wisdom and education, and alternative education include the analyzing of those principles concern the advanced foundations of education

 • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

  Studies and coursework investigate the principles, guidelines and theories of creative thinking; importance and guidelines on creative thinking development; relationship of creative thinking towards social development; social learning, analysis, and problems; application of educational knowledge, and creative thinking as proposed guidelines on social development.

 • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปัญหา ทิศทาง แนวโน้ม และความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทย

  Philosophy, concepts and theories of education, background and educational administration system in Thailand, vision and development plan for education in Thailand, organization and institution related to education, problems, direction, trend and movement of education in Thailand