Skip สร้างรายวิชาใหม่ (New course)

สร้างรายวิชาใหม่ (New course)

สำหรับอาจารย์ขอสร้างรายวิชาใหม่ (For instructor)
 แบบฟอร์มขอสร้างรายวิชาใหม่ (Form for new course)

Skip Course categories

Course categories

ข่าวและประกาศ

Picture of Amornrat Makbodee
ปฏิทินการใช้ห้องบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนด้วย Echo360
by Amornrat Makbodee - Friday, 1 November 2013, 09:53 AM
 
ปฏิทินecho56


Picture of Amornrat Makbodee
เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่ง
by Amornrat Makbodee - Tuesday, 8 October 2013, 05:46 PM
 
banner_promote

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเวลาได้ที่

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน(Teaching Learning and Innovation)
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง 214
โทรศัพท์ 038-102795 e-mail : e-learning@buu.ac.th

Picture of Nattawan Ruksasup
MOOCs : Massive Open Online Courses
by Nattawan Ruksasup - Wednesday, 28 August 2013, 11:01 PM
 
MOOCs PEDAGOGY: จาก OCW, OER สู่ MOOCs โดย ผศ. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Thai-MOOC: Towards the New Era of e-Learning โดย อ. วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

mooc

นำเสนอใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปี 2556 | Session D1: Sapphire Room 111: 16.30-17.10 น.
วีดีโอบันทึกการบรรยาย
http://tcutube.thaicyberu.go.th/videos/236/thai-mooc-towards-the-new-era-of-e-learning--moocs-pedagogy-from
เอกสารประกอบการบรรยาย
1- Prezi
http://prezi.com/zcykqailhk6h/moocs-pedagogy-ocw-oer-moocs-and-thai-mooc-towards-the-new-era-of-e-learning/

2- Proceeding
http://support.thaicyberu.go.th/proceeding/proceedingNEC2013.pdf

Picture of Nattawan Ruksasup
อัพเดทหน้าตาใหม่ของ Prezi
by Nattawan Ruksasup - Friday, 9 August 2013, 11:45 AM
 
prize

หลังจากที่อาจารย์และนิสิตม
หาวิทยาลัยบูรพาได้เข้ารับการอบรมการสร้างงานนำเสนอออนไลน์ด้วยPrezi (Prezi.com) กันไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ ขณะนี้ Prezi ได้ทำการพัฒนารูปแบบของเครื่องมือซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม 3 จุดหลัก ๆ แล้วนะคะ คือ 1.การเปลี่ยนรูปแบบของปุ่มสำหรับแก้ไขลำดับงานนำเสนอ 2.การเพิ่มเมนูสำหรับการแบ่งบันงานนำเสนอเพื่อการแก้ไขและการชมงานนำเสนอ รวมถึงการแชร์บน facebook 3.การเพิ่มปุ่มสำหรับล็อคพื้นที่การทำงาน เผลอไปแป๊บเดียวเองนะคะ อย่าลืมอัพเดทการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จะได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงค่ะ ^^ หรือหากมีงานนำเสนอสวย ๆ ก็สามารถนำมาแบ่งปันให้ชมกันได้นะคะ

new prezi
Picture of Sasithorn Arayapoonpong
แนะนำบริการใหม่
by Sasithorn Arayapoonpong - Tuesday, 11 December 2012, 09:15 AM
 
อยากมี e-Book สวยงามและน่าอ่านกว่าใคร ไม่ยาก!! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่ e-learning@buu.ac.th หรือ โทร. 0-3810-2795.


Picture of Sasithorn Arayapoonpong
ช่องทางใหม่สำหรับการติดต่อ
by Sasithorn Arayapoonpong - Wednesday, 14 November 2012, 07:36 PM
 

อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสอบถามหรือพูดคุยกันได้ที่ช่องทางใหม่นี้ได้ค่ะFacebook : https://www.facebook.com/ELNBurapha
E-mail : e-learning@buu.ac.th

Picture of Nattawan Ruksasup
จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างไร?
by Nattawan Ruksasup - Thursday, 16 August 2012, 09:43 PM
 

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกำลังที่เป็นที่สนใจของใครหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นอาจารย์ผู้สอนที่อาจกำลังมีความคิดที่จะนำเอาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรืออาจมีหลายท่านกำลังใช้งานระบบอยู่แต่ยังเกิดคำถามขึ้นในใจว่า "จะจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เป็นมากกว่าการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดเอกสาร" โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์จึงขอเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับเทคนิควิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ เรื่อง "ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา" ของอาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกท่านที่สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :
อนิรุทธ์ สติมั่น. (2550). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Picture of Amornrat Makbodee
ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิง
by Amornrat Makbodee - Thursday, 26 July 2012, 09:36 AM
 
ในการใช้งานระบบอีเลิร์นนิง นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แล้ว อาจารย์ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางด้านการเรียนการสอนได้ ดังตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง "ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการเทคโนโลยีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับนิสิตชั้นปีหนึ่งระดับ ปริญญาตรี" ของอาจารย์ทรงวุฒิ ฉิมจินดา และนายณัฐพล โชติศรีศุภรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

Picture of Yuwatida Yanintorn
ประกาศ : การเปลี่ยนรหัสผ่าน
by Yuwatida Yanintorn - Wednesday, 8 December 2010, 01:33 PM
 
เนื่องจากการเข้าใช้งานระบบ BUU LMS ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เดียวกับระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นเมื่อผู้ใช้ต้องทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ใช้งานดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ได้ที่ http://mail.buu.ac.th/ChangePasswd.aspx ค่ะ
Picture of Yuwatida Yanintorn
ประกาศ : การสร้างรายวิชาใหม่สำหรับอาจารย์ ในระบบ BUU LMS
by Yuwatida Yanintorn - Tuesday, 9 November 2010, 08:36 AM
 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ทางโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดวิธีการสร้างรายวิชาใหม่ โดยให้คณาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสร้างรายวิชา จากกรอบเมนูสร้างรายวิชาใหม่ ที่มุมบนด้านซ้ายมือ แล้วกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม จากนั้นส่งแบบฟอร์มการสร้างรายวิชาใหม่ได้ที่ e-learning@buu.ac.th หรือส่งแฟกซ์ได้ที่ 038-390046 (เมื่อทีมงานได้รับแบบฟอร์มหรือคำร้องการสร้างรายวิชาแล้ว จะรีบดำเนินการเปิดรายวิชาใหม่ให้ทันทีค่ะ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 038-102795 e-mail : e-learning@buu.ac.thSkip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 Today Wednesday, 23 July 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip Microsoft® Live Services

Microsoft® Live Services

You are not signed into
Windows Live™  |  FAQ  |  Privacy

Sign in with your
Windows Live ID

Search the web

Skip Download Flash Player

Download Flash Player